Załaduj kalendarz
2013-03-25

VI Małopolski Konkurs dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych "MOJA RODZINA"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie po raz szósty ogłasza Konkurs dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych "MOJA RODZINA". Konkurs skierowany jest do rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej (tj. rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka), a także rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu Województwa Małopolskiego.
bez__tytu__u

Patronat Honorowy: Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy w dowolnej formie: plastycznej (malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, techniki mieszane, formy przestrzenne jak rzeźba, płaskorzeźba), audio-wizualnej (krótkie filmy, reportaże, fotoreportaże rodzinne, albumy rodzinne) i literackiej (poezja, proza, komiks).
Szczegółowy opis prac zawiera Regulamin Konkursu.


Prace można składać osobiście w siedzibie ROPS (ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, I p., pokój nr 7) lub nadsyłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: Konkurs „MOJA RODZINA”) - w terminie do dnia 30 kwietnia 2013r. Decyduje data wpływu.

Celem konkursu jest:

- promowanie rodziny,

- pogłębienie świadomości na temat wartości i roli rodziny w życiu każdego człowieka,

- wzmocnienie rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych,

- integrowanie środowiska rodzinnej pieczy zastępczej,

- budowanie pozytywnego wizerunku rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych w społeczeństwie,

- zachęcanie do podejmowania roli rodzica zastępczego lub adopcyjnego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie organizatora Konkursu, a ogłoszenie wyników będzie miało miejsce do dnia 31 maja 2013 roku.

Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora Konkursu – www.rops.krakow.pl  O dokładnym miejscu i terminie rozdania nagród laureaci zostaną powiadomieni.

Organizator Konkursu przewiduje dwie kategorie prac konkursowych: rodzinne i indywidualne.

Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:

rodzinne :

I NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 1 000,00 zł*
II NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 800,00 zł*
III NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 500,00 zł
WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy.

indywidualne:
I NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 500,00 zł
II NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 400,00 zł
III NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 300,00 zł

WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy.

*Organizator konkursu naliczy i odprowadzi 10%-wy podatek ryczałtowy od wartości nagrody.

Karta zgłoszeniowa

Regulamin konkursu

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32 (I p., pok. 12) lub telefonicznie: 12/422-06-36 wew. 21. Szczegółowych informacji udziela Anna Boduch-Syc.

Patronat medialny:

Kopia_bez__tytu__u

Na zdjęciu praca autorstwa Lucyny Babiuch z Rodziną pt. "Chrońmy wartości rodzinne".

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl