Załaduj kalendarz
2016-10-04

VII posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

W dniu 3 października 2016 r. odbyło się już VII posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

VII posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej otworzyła Pani Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Wiceprzewodniczący Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, która powitała zaproszonych gości.

Następnie rozpoczęto debatę nad projektem uchwały w sprawie rekomendacji dla zwiększenia zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego w inicjatywy lokalnych środowisk senioralnych, w szczególności z obszarów wiejskich.

Przedmiotowa uchwała - celem zagwarantowania wysokiej jakości i ciągłości usług realizowanych na rzecz seniorów - zawiera rekomendację do zwiększenia zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego w inicjatywy realizowane przez lokalne środowiska senioralne oraz organizacje pozarządowe, w szczególności z obszarów wiejskich. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy obecności wymaganej liczby członków Rady.

Pani Anna Rodacka – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia - Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie oraz Pani Agnieszka Iwan zaprezentowały projekty realizowane przez stowarzyszenie pod wspólnym tytułem „Wolontariat osób starszych w wymiarze międzypokoleniowym”.

Pani Prezes zwróciła uwagę na niski poziom zaangażowania w wolontariat, na co wpływ mają słabe upowszechnienie idei wolontariatu i stereotypowy wizerunek wolontariatu, niski stopień wiedzy seniorów o wolontariacie i umiejętności w zakresie pełnienia wolontariatu, obawy seniorów, które negatywnie wpływają na ich motywację do podjęcia aktywności społecznej. Przedstawiły trzy projekty realizowane przez stowarzyszenie: “Senior z pasją - promocja i rozwój wolontariatu wśród osób starszych w Małopolsce”, “Senior w akcji - na wolontariat nigdy nie jest za późno”, “Działaj z nami - seniorami”.

Pani Wiesława Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku przedstawiła wnioski z Forum III Wieku w Nowym Sączu, przy Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju.

Pani Prezes zwróciła uwagę na niezwykły przebieg wydarzenia obfitującego w wiele merytorycznych informacji i ustaleń służących rozwojowi polityki senioralnej. Uczestnikami / gośćmi Forum byli liderzy UTW z kraju i zagranicy oraz reprezentanci organizacji seniorskich, politycy, przedstawiciele rządu i parlamentu, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, środowiska biznesu i mediów. Goście honorowi to m.in. dr Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Najważniejsze ustalenia zawarte w przyjętym stanowisku Forum UTW zmierzające do dalszego rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku i rozszerzenia sieci tych placówek w całym kraju to:

•    wzmocnienie współpracy UTW z uczelniami wyższymi i środowiskiem naukowym w realizacji idei uczenia się przez cale życie i kształcenia ustawicznego, rozwijanie solidarności międzypokoleniowej (….),

•    udostępnienie infrastruktury uczelni wyższych dla celów edukacyjnych seniorów, nie na warunkach komercyjnych, ale na zasadach nieodpłatnego korzystania z sali wykładowych, sali do ćwiczeń, pracowni komputerowych, pracowni do nauki języka obcego, sal gimnastycznych itp.,

•    uregulowanie możliwości odbywania przez studentów praktyk studenckich, a po zakończeniu studiów – staży, w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, co będzie stanowiło konkretny przykład budowania autentycznych relacji międzypokoleniowych,

•    wsparcie środowiska naukowego dla przygotowania kadry edukatorów dla UTW,

•    włączenie do programów kształcenia młodych studentów tematyki „przygotowania do starości”, z którą trzeba oswajać młode pokolenia, bowiem one też w przyszłości staną się seniorami.

 

Pani Prezes przekazała również informację nt. Konferencji „Rady seniorów – partnerstwo z samorządami”, która odbyła się w Sejmie w dniu 1.10.2016 z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. 

Następnie Pani Małgorzata Szlązak – Kierownik Zespołu Badań i Analiz Działu Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przekazała informację nt. konkursu organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, nr RPMP.09.02.03-IP.01-12- 044/16, Działanie 9.2: Usługi społeczne i zdrowotne; poddziałanie 9.2.3: - Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu: B. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oferujących oddziaływania terapeutyczne i inne zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności uczestników i niedopuszczanie do pogłębiania się dysfunkcji, a także edukację osób niesamodzielnych i ich opiekunów nieformalnych (…). Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od 16 sierpnia 2016 r. i prowadzony będzie do 13 października 2016 r. do godz. 15:00.

Pani Anita Parszewska - specjalista ds. Realizacji Projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, przedstawiła informację na temat projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”, którego celem jest wzrost jakości i skuteczności usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych i pomoc ich opiekunom, przy wykorzystaniu innowacyjnych, oddolnych rozwiązań. W ramach projektu zaplanowano przetestowanie 40 innowacyjnych pomysłów zgłoszonych przez Innowatorów społecznych mających pomysł na nowe narzędzie, metodę lub rozwiązanie w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych ze względu na wiek czy niepełnosprawność.

Pani Aneta Widak - Kierownik Zepołu ds. Funduszy Zewnętrznych w Departamencie Polityki Regionalnej UMWM, przedstawiła informacje dotyczące planowanej Internetowej platformy informacyjnej dla osób starszych i ich opiekunów.

Następnie posiedzenie wypełniła dyskusja na temat referowanych tematów.

 

Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl