Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Sierpień 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium
2013-02-19

Wyniki Konkursu nr 1/2012 w ramach Projektu: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

Zarząd Województwa Małopolskiego zgodnie par. 28 ust. 1 Regulaminu Konkursu nr 1/2012 w dniu 19 lutego br. Uchwałą nr 201/13 zatwierdził listę projektów przeznaczonych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych.

Przedmiotową Uchwałą Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania zostały wybrane następujące projekty:

1. Wniosek nr 9 pn. „Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku”,
2. Wniosek nr 7 pn. „Rozbudowa DPS w Nowodworzu w celu podniesienia jakości usług”,
3. Wniosek nr 13 pn. „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b”,
4. Wniosek nr 17 pn. „Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55”,
5. Wniosek nr 15 pn. „DPS Szczyrzyc –poszerzenie, wzrost jakości usług poprzez rozbudowę, szkolenia pracowników”,
6. Wniosek nr 23 pn. „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice - Rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu”,
7. Wniosek nr 12 pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul.Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu”.

Kwota alokacji w ramach Konkursu Nr 1/2012 wynosi 17 407 242,44 PLN. Łączna kwota dofinansowania projektów umieszczonych na ww. liście wynosi 16 511 828,71 zł.

Ponadto utworzona została lista wniosków rezerwowych wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania, na której znalazły się następujące projekty:

1. Wniosek nr 5 pn. „Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach”,
2. Wniosek nr 11 pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Zakopanem”,
3. Wniosek nr 24 pn. „Poprawa życia mieszkańców DPS Klimkówka - rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu”,
4. Wniosek nr 2 pn. „Modernizacja usług Domu Pomocy Społecznej Caritas w Charsznicy”,
5. Wniosek nr 6 pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Płazie”,
6. Wniosek nr 25 pn. „Nasz dom podniesienie jakości życia pensjonariuszy DPS w Miechowie”,
7. Wniosek nr 21 pn. „Lepsza przyszłość pensjonariuszy poprzez przebudowę zaplecza rehabilitacyjno-terapeutycznego i administracyjnego”,
8. Wniosek nr 1 pn. „Poprawa infrastruktury i jakości usług Domu Pomocy Społecznej w Batowicach”,
9. Wniosek nr 16 pn. „Bezpieczna przystań-przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu”.

Zgodnie z par. 27 ust. 11, w przypadku pojawienia się wolnych środków Instytucja Realizująca może podjąć decyzję o dofinansowaniu projektów znajdujących się na liście rezerwowej, zgodnie z ich kolejnością (pozycją) na liście rezerwowej.

Pozostała kwota alokacji wynosi 895 413,73 zł i zgodnie z par. 27 ust. 12 Instytucja Realizująca może, za pisemną zgodą Wnioskodawcy, obniżyć poziom dofinansowania dla projektu znajdującego się na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania lub liście rezerwowej. W przypadku, gdy kwota pozostała do alokacji jest niższa niż wnioskowana, a Wnioskodawca, którego projekt znajduje się na pierwszym miejscu listy wniosków rezerwowych nie wyrazi zgody na obniżenie poziomu dofinansowania, zapytanie kierowane jest przez Instytucję Realizującą do kolejnego Wnioskodawcy z listy wniosków rezerwowych.

Przebieg Konkursu nr 1/2012

Zgodnie z „Regulaminem Konkursu Nr 1/2012 w ramach projektu: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” (Regulamin konkursu) w okresie od 5 czerwca do 12 września 2012 r. przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Konkursu Nr 1/2012.

Kwota alokacji w ramach Konkursu Nr 1/2012 wynosi 17 407 242,44 PLN.

Do dnia zakończenia naboru do Instytucji Realizującej wpłynęło dwadzieścia pięć wniosków o dofinansowanie realizacji projektów o łącznej wartości 64 518 826 PLN. Wnioskowana w ramach realizacji projektów kwota dofinansowania wyniosła 52 533 922 PLN, co stanowiło 301% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w ramach Konkursu Nr 1/2012.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej odrzucone zostały dwa wnioski o dofinansowanie, pozostałe pozytywnie ocenione dwadzieścia trzy wnioski przekazano do weryfikacji Komisji Oceny Projektów.

Wnioskodawcy, których projekty odrzucono na etapie oceny formalnej lub oceny finansowo-merytorycznej uprawnieni byli, zgodnie z Regulaminem konkursu, do złożenia odwołania w formie protestu od wyniku tej oceny.

Protesty wnioskodawców, których wnioski nie przeszły pozytywnie oceny formalnej zostały odrzucone. Zgodnie z Regulaminem konkursu, wnioski, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej, przekazane zostały do oceny finansowo-merytorycznej, prowadzonej przez niezależnych ekspertów wchodzących w skład Komisji Oceny Projektów.

W wyniku trwającej od 19 października 2012 r. do 15 stycznia 2013 r. oceny finansowo-merytorycznej pozytywny wynik uzyskało szesnaście wniosków, a negatywny wynik oceny dotyczył 7 wniosków. Od negatywnego wyniku oceny finansowo-merytorycznej odwołanie złożyło siedmiu Wnioskodawców. Instytucja Realizująca odrzuciła protesty w zakresie pięciu wniosków o dofinansowanie. W przypadku jednego wniosku o dofinansowanie protest został pozostawiony bez rozpatrzenia z uwagi na przekroczenie terminu na jego wniesienie przez Wnioskodawcę. Uwzględniony został jeden protest, a objęty nim wniosek, zgodnie z Regulaminem konkursu, został przekazany do ponownej oceny finansowo-merytorycznej, w wyniku której został odrzucony, ze względu na niespełnienie minimalnych wymogów punktowych.

Wyniki oceny finansowo-merytorycznej zostały przekazane Małopolskiemu Komitetowi Sterującemu, który zgodnie z decyzją strony szwajcarskiej, dokonuje oceny i wyboru projektów do dofinansowania. Uchwałą Małopolskiego Komitetu Sterującego z dnia 1 lutego 2013 r. zatwierdzona została lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w Konkursie nr 1/2012.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"

Lista wniosków ocenionych negatywnie w wyniku oceny finansowo-merytorycznej

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl