Załaduj kalendarz
2013-02-25

Wyniki naboru na kursy i szkolenia dla pielęgniarek - projekt "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"

Zapraszamy do zapoznania się z listami osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach i kursach pielęgniarskich dofinansowanych z funduszy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Informacja dot. rekrutacji na szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne
w ramach Komponentu III projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”
współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Instytucja Realizująca zgodnie z par. 6 ust. 8 Regulaminu rekrutacji dokonała wstępnej kwalifikacji na następujące szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne:

Osoby wstępnie zakwalifikowane proszone są o kontakt (telefoniczny lub mailowy) z biurem projektu.

Rekrutacja została przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie nr K-021-81/12 z dnia 19.11.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji uczestników na szkolenia specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne w ramach Komponentu III Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy i ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w szkoleniach specjalizacyjnych oraz kursach kwalifikacyjnych w ramach Komponentu III projektu ,,Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W dniach od 22 listopada do 12 grudnia 2012 r. Instytucja Realizująca tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przeprowadziła rekrutację na:

1. kursy kwalifikacyjne z dziedziny:

- pielęgniarstwa rodzinnego,

- pielęgniarstwa psychiatrycznego,

- pielęgniarstwa zachowawczego,

- pielęgniarstwa opieki długoterminowej,

2. szkolenia specjalizacyjne z zakresu:

- pielęgniarstwa rodzinnego,

- pielęgniarstwa psychiatrycznego,

- pielęgniarstwa zachowawczego,

- pielęgniarstwa opieki długoterminowej,

- pielęgniarstwa geriatrycznego,

- pielęgniarstwa pediatrycznego.

Do 19 lutego 2013 r. wpłynęło 172 zgłoszenia, w tym 18 zgłoszeń po terminie naboru. Zgłoszenia zostały zarejestrowane zgodnie z par. 6 ust. 4 Regulaminu.

Zgodnie par. 6 ust.6 pracownicy Instytucji Realizującej przeprowadzili ocenę zgłoszeń. Wynik oceny formalnej: 158 zgłoszeń uzyskało pozytywną ocenę formalną (z których 6 osób złożyło rezygnację z udziału w kursie lub szkoleniu), 14 zgłoszeń nie spełniło wymogów formalnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29.10.2003.r w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych – spośród form podnoszenia kwalifikacji proponowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” dla położnych, które złożyły zgłoszenia, dostępne mogło być tylko pielęgniarstwo rodzinne, o czym zostały one poinformowane mailowo lub telefonicznie w przypadku złożenia zgłoszenia na inny rodzaj kształcenia.

Zgłoszenia, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zgodnie z par. 6 ust. 7 Regulaminu rekrutacji zostały wpisane na listę rankingową, natomiast zgłoszenia złożone po terminie zgodnie z par. 6 ust. 4 Regulaminu rekrutacji zostały wpisane zostały na listę rezerwową.

Na wniosek Instytucji Realizującej o zgodę na zwiększenie liczby miejsc szkoleniowych, Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę na następującą liczbę miejsc na kursy kwalifikacyjne i szkolenia specjalizacyjne:

- kurs kwalifikacyjny z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego – 70 miejsc (2 grupy),

- kurs kwalifikacyjny z dziedziny pielęgniarstwa opieki długoterminowej – 35 miejsc,

- szkolenie specjalizacyjne z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego – 25 miejsc,

- szkolenie specjalizacyjne z dziedziny pielęgniarstwa zachowawczego – 30 miejsc.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ostateczna decyzja o dopuszczeniu do kursu kwalifikacyjnego/szkolenia specjalizacyjnego zostanie podjęta po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z warunkami i trybem przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Nie dokonano kwalifikacji wstępnej na kurs kwalifikacyjny z dziedziny pielęgniarstwa rodzinnego oraz na szkolenia specjalizacyjne z dziedziny pielęgniarstwa opieki długoterminowej i pielęgniarstwa geriatrycznego ze względu na liczbę zgłoszeń uniemożliwiającą uruchomienie samodzielnych grup szkoleniowych w ramach projektu (zgodnie z par. 4 ust.3 Regulaminu). Na pozostałe formy kształcenia planowane w Komponencie III nie wpłynęły żadne zgłoszenia lub wpłynęły zgłoszenia nieważne tj. na kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa zachowawczego oraz na szkolenia specjalizacyjne z pielęgniarstwa rodzinnego i pediatrycznego.

Na dzień 19.02.2013 r. wstępnie zakwalifikowano do udziału w projekcie 144 osoby:

- kurs kwalifikacyjny z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego – 62 osoby,

- kurs kwalifikacyjny z dziedziny pielęgniarstwa opieki długoterminowej – 32 osoby,

- szkolenie specjalizacyjne z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego – 21 osób,

- szkolenie specjalizacyjne z dziedziny pielęgniarstwa zachowawczego – 29 osób.

Instytucja Realizująca dysponuje wolnymi miejscami na ww. szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne – osoby zainteresowane spełniające wymogi formalne mogą nadal złożyć dokumenty zgłoszeniowe.

Planowany termin rozpoczęcia szkoleń i kursów:

- szkolenie specjalizacyjne z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego – kwiecień 2013 r.,

- szkolenie specjalizacyjne z dziedziny pielęgniarstwa zachowawczego – kwiecień 2013 r.,

- kurs kwalifikacyjny z dziedziny pielęgniarstwa opieki długoterminowej – kwiecień 2013 r.,

- kurs kwalifikacyjny z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego: grupa 1 – kwiecień 2013 r., grupa 2 – wrzesień/październik 2013 r.

Uwaga: w przypadku zwolnienia się miejsc w grupie 1 zostaną do niej przesunięte osoby z grupy 2. 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl