Załaduj kalendarz
2015-07-31

Zapraszamy pracowników domów pomocy społecznej do udziału w superwizji!

Projekt skierowany jest do pracowników realizujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami w DPS sprofilowanych na osoby przewlekle psychicznie chore .

Celem projektu jest zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych, utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego wśród kadry domów pomocy społecznej sprofilowanych na osoby przewlekle psychicznie chore.

Superwizja obejmować będzie specjalistyczne doradztwo i konsultacje we wskazanych przez uczestników superwizji trudnościach związanych z pracą zawodową, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy z osobami chorującymi psychicznie. Spotkania superwizyjne realizowane będą poprzez dyskusje, rozważanie dylematów etyczno-moralnych pojawiających w się w codziennej pracy, a także poprzez diagnozowanie źródeł trudności, szukanie istoty problemu.

Spotkania superwizyjne przewidziane są dla dwóch 10-osobowych grup, odbywać się będą cyklicznie zgodnie z poniższym harmonogramem.

tabela_terminy

Miejsce :
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56 Kraków, sala nr 454.

Udział w nich jest bezpłatny. Rekrutacja uczestników superwizji odbywać się będzie na podstawie Regulaminu. Skład grupy jest stały przez cały okres udzielania wsparcia. Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa. Osoby zainteresowane udziałem w superwizji proszone są o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do regulaminu, na adres mbras@rops.krakow.pl do dnia 31.08.2015 roku. Osoby zakwalifikowane do udziału w superwizji zostaną o tym poinformowane do dnia 07.09.2015 r., (na wskazany w formularzu adres e-mail/ numer telefonu). 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl