Załaduj kalendarz
2007-07-18

Zasady stosowania nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych

W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych ROPS opracował zasady, które ułatwią stosowanie znowelizowanej ustawy w sytuacjach, gdy zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.
Zasady są dostępne w dziele koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego/podstawy prawne.
 
ROPS informuje także, że w dniu 4 czerwca 2007 roku na stronie Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej pojawiła się informacja następującej treści:
„Świadczenia rodzinne / Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka jest świadczeniem rodzinnym podlegającym przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o której mowa w art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), podobnie jak zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek rodzinny, zaliczka alimentacyjna jest świadczeniem podlegającym przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Z naszego doświadczenia i z treści wcześniejszych wytycznych Departamentu Migracji MIPS wynika, że zaliczka alimentacyjna nie podlega przepisom o koordynacji, dodatkowo na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych - świadczeniem rodzinnym nie jest. Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005r. w art. 2 jednoznacznie stwierdza, że organem właściwym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Ponadto art. 17 stanowi, że przyznawanie i wypłata zaliczek jest zadaniem administracji rządowej zleconym gminie. W związku z tym nie ma podstawy do twierdzenia, iż sprawa właściwości jest nieuregulowana w tej ustawie i na podstawie art. 18 ust. 2 należy stosować ustawę o świadczeniach rodzinnych.
Dodatkowo dnia 29 czerwca 2007 r. ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń. Nadal na formularzu wniosku jako organ właściwy widnieje jedynie wójt, burmistrz, prezydent miasta.
W związku z powyższym ROPS w Krakowie jako organ niewłaściwy nie będzie zajmował się sprawami zaliczek alimentacyjnych.
 
             Informujemy również, że od dnia 13 sierpnia 2007 roku pracownicy ROPS realizujący zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, będą przyjmować strony w Agendach Zamiejscowych UMWM, w miastach: Oświęcim, Tarnów i Nowy Sącz. Prosimy o umieszczenie w Państwa urzędach informacji oraz przekazywanie jej Klientom. Pracownicy, mający swe stanowiska pracy w Agendach, będą zajmować się opracowywaniem formularzy z serii E 400 nadesłanych z zagranicznych instytucji właściwych, bądź osobiście złożonych przez wnioskodawców. Do Agend przypisane będą następujące powiaty:
  • Agenda w Oświęcimiu: powiat chrzanowski, powiat wadowicki, powiat oświęcimski, powiat olkuski, powiat suski
  • Agenda w Nowym Sączu: powiat brzeski, powiat nowosądecki, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowotarski, powiat tatrzański
  • Agenda w Tarnowie: powiat brzeski, powiat bocheński, powiat dąbrowski, powiat tarnowski
  • ROPS w Krakowie: powiat wielicki, powiat proszowicki, powiat krakowski, powiat myślenicki, powiat miechowski.
Jednocześnie, raz jeszcze zaznaczamy, że Agendy będą zajmować się jedynie sprawami związanymi z formularzami z serii E 400, dla osób zamieszkałych na terenie przypisanych powiatów. Natomiast ROPS w Krakowie, poza wypełnianiem formularzy będzie także wydawać decyzje w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dla mieszkańców całego województwa.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl