Aktualności Inkubatora

Rozstrzygnięcie tury uzupełniającej Konkursu na innowacje społeczne 28.11.2018

W ramach tury uzupełniającej Konkursu na innowacje społeczne, do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zostało zgłoszonych 14 wniosków o powierzenie grantu, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej i strategicznej.

Rada Innowacji Społecznych, złożona z niezależnych ekspertów dokonała oceny merytorycznej i strategicznej wniosków i utworzyła listę rankingową projektów rekomendowanych do realizacji oraz listę rezerwową.

W wyniku łącznej oceny, przeprowadzonej zgodnie z „Procedurami realizacji projektu grantowego dotyczących inkubacji innowacji społecznych w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych”, 4 wnioski uzyskały pozytywną ocenę, z czego 3 znalazły się na liście rankingowej, a 1 na liście rezerwowej. Utworzenie listy rezerwowej spowodowane jest ograniczoną pulą środków finansowych w turze uzupełniającej Konkursu. Pozostałe 10 wniosków nie spełniło minimum punktowego.

Wszystkim Wnioskodawcom, którzy uzyskali pozytywną ocenę serdecznie gratulujemy!

Poniżej znajdują się listy Wnioskodawców uczestniczących w Konkursie na innowacje społeczne wraz z uzyskanymi przez nich ocenami.

LISTA RANKINGOWA

LISTA REZERWOWA

LISTA WNIOSKÓW NIE SPEŁNIAJĄCYCH MINIMUM PUNKTOWEGO

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie