Aktualności Inkubatora

Ruszył nabór wniosków o powierzenie grantu w I turze konkursu na Innowacje społeczne Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych. 27.03.2017

W ramach niniejszego naboru wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia

27.03.2017 r. do dnia 07.04.2017 r.

(decyduje data wpływu wniosku mailem do ROPS w Krakowie). 

Wniosek o powierzenie grantu należy przesłać w formie elektronicznej na adres: nabor.miis@rops.krakow.pl

Wniosek powinien być wysłany w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf, tiff lub analogicznym), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w wersji edytowalnej (w formacie doc, docx lub odt). Wnioski przesłane po terminie lub dostarczone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w biurze projektu:

 ul. Piastowska 32, pokój nr 2 (parter)

30-070 Kraków, e-mail: miis@rops.krakow.pl

tel. 12 422 06 36 wew. 34, 33, 27.

Więcej informacji o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”. 

Wzór Wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami

Przy wypełnieniu wniosku pomocne będą: 

1. Procedury realizacji projektu grantowego dotyczące inkubacji innowacji społecznych w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych pn. Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych.

2. Wykaz kosztów administracyjnych wykluczonych z finansowania w ramach grantu w projekcie pn. Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych.

3. Prezentacja 


Celem konkursu jest wybór projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie