Nabór na szkolenia i superwizję

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH: SPOKREWNIONYCH, NIEZAWODOWYCH, ZAWODOWYCH ORAZ RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją Projektu

pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr

systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś PrioWrytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH: SPOKREWNIONYCH, NIEZAWODOWYCH, ZAWODOWYCH ORAZ RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA

NA JEDNODNIOWE SZKOLENIA:

- Szkolenie nr 1 pn. „Zaburzenia osobowości, zachowania i rozwoju dzieci”

- Szkolenie nr 2 pn. „Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych, w tym radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze”

- Szkolenie nr 3 pn. „Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania”

UWAGA!

Dana osoba może złożyć zgłoszenie na więcej niż jedno spośród szkoleń nr 1-3 .

CEL PROJEKTU

zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

UCZESTNICY SZKOLEŃ

O zakwalifikowanie do udziału w szkoleniach w ramach niniejszego naboru mogą ubiegać się rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka jako formy rodzinnej pieczy zastępczej realizującą na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Liczebność grupy szkoleniowej z danego tematu: max. 20 osób.

Liczba grup szkoleniowych z danego tematu: max. 2

Wymiar szkolenia: 8 godzin.

Termin i miejsce realizacji szkoleń:

- Szkolenie nr 1 pn. „Zaburzenia osobowości, zachowania i rozwoju dzieci” – 12 grudnia 2018, Kraków

- Szkolenie nr 2 pn. „Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych, w tym radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze” – 14 grudnia 2018, Kraków

- Szkolenie nr 3 pn. „Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania” – 17 grudnia 2018, Kraków

KRYTERIA REKRUTACJI

Ogólne kryteria rekrutacji wskazane zostały w § 3 i § 4 Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

Zgodnie z § 4 ust. 16 i 17 Regulaminu ustala się dodatkowo następujące specyficzne kryteria rekrutacji dla niniejszego naboru:

-    Kandydat tworzy rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka(kryterium obligatoryjne „0-1”);

-   Adekwatność szkolenia do wykonywanych zadań wynikających z (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali 0-8 pkt);

-    Kandydat tworzy rodzinę zastępczą spokrewnioną (1 pkt)

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od dnia 26 listopada 2018 r. do dnia

7 grudnia 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do ROPS).

Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w przypadku dostępności wolnych miejsc na dane szkolenie, w szczególności w sytuacji, gdy na szkolenie nie mogą być zakwalifikowane osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

Formularze zgłoszeniowe weryfikowane będą pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z kryteriami wynikającymi z „Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji…” , a także z niniejszej Informacji o naborze.

SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

UWAGA! Osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w szkoleniach/superwizjach w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” są zobowiązane do wypełnienia cz. I-VII Formularza.

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres:
szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

Możliwe jest również:

-    złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00);

-    przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków z dopiskiem: „Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla RODZIN ZASTĘPCZYCH i RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA”;

-    przesłanie Formularza faksem na numer: (12) 422 06 36 wew. 44.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru na szkolenia można uzyskać w biurze Projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o Projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenia dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej";

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w szkoleniu w ramach Projektu

pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie;

3. Materiał pomocniczy do wypełnienia pkt. 16 w cz. V Formularza (Aktualny status społeczny Kandydata) - Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie);

4. Ramowy program szkolenia pn. Szkolenie nr 1 pn. „Zaburzenia osobowości, zachowania i rozwoju dzieci”;

5. Ramowy program szkolenia pn. Szkolenie nr 2 pn. „Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych, w tym radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze”;
6. Ramowy program szkolenia pn. Szkolenie nr 3 pn. „Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania”

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie