Otwarte konkursy ofert 2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję! Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 941/20 z dnia 14 lipca 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”


Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 10 ofert.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił dofinansować 5 zadań na łączną kwotę 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

>>> Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 941/20 z dnia 14 lipca 2020 r.
>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji
>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji
>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, których oferty zostały odrzucone ze względu na niespełnienie wymogów formalnych określonych w regulaminie

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie