2013-03-25

Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje w partnerstwie, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, projekt mający na celu promocję idei zatrudnienia osób niepełnosprawnych w organach administracji publicznej. Zwracamy się do Państwa z propozycją podjęcia współpracy w tym projekcie, w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym odbycia 3-miesięcznego stażu rehabilitacyjnego w Państwa Jednostce.
Zwiększenie obecności osób niepełnosprawnych w administracji publicznej  przyniesie pozytywne efekty zarówno dla beneficjentów projektu, jednostek administracji publicznej, jak i dla całej lokalnej społeczności.

W ramach projektu kompleksowym, zindywidualizowanym wsparciem zostanie objętych co najmniej 200 osób niepełnosprawnych z całego kraju. Zasadniczym wsparciem przewidywanym w projekcie są staże rehabilitacyjne realizowane w administracji publicznej, w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego, polegający na indywidualnej współpracy osoby niepełnosprawnej z trenerem pracy, zorientowanej na:

  • przygotowanie osoby niepełnosprawnej do stażu i zatrudnienia,
  • znalezienie odpowiednich dla niej miejsc stażu i pracy,
  • wdrożeniu na stanowisko pracy i stopniowym wycofywaniu się trenera wraz z uzyskiwaniem samodzielności przez osobę niepełnosprawną.
Temu zasadniczemu wsparciu towarzyszyć będą odpowiednie usługi dostosowawcze, m.in. takie jak: usługi asystentów osób niepełnosprawnych, wsparcie tłumaczy języka migowego, możliwość wyposażenia w sprzęt kompensacyjny niwelujący bariery funkcjonalne związane z niepełnosprawnością (m.in.: sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprzyrządowanie i oprogramowanie).

Poza kompleksowym wsparciem zawodowym i doradczym niepełnosprawnych stażystów, w projekcie  przewidujemy finansowanie tzw. opiekunów stażu – pracowników danej instytucji przyjmującej stażystów. Jednostkom samorządu terytorialnego, przyjmującym osoby niepełnosprawne na staż, oferujemy ponadto przeprowadzenie warsztatów przygotowujących pracowników do współpracy z niepełnosprawnym stażystą. Na zakończenie projektu najlepsze praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych zostaną nagrodzone oraz opublikowane w ogólnopolskiej Bazie Dobrych Praktyk.  Nagrody wręczymy podczas ogólnopolskiej uroczystości z udziałem środowiska osób niepełnosprawnych, decydentów oraz mediów.

Państwa udział w  projekcie jest całkowicie bezpłatny – FIRR pokrywa wszelkie koszty pracy i wsparcia Stażystów. Nie oczekujemy także deklaracji zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy w powyższym projekcie. Wziąć udział w nim mogą wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, niezależnie od wielkości i lokalizacji. Dołożymy wszelkich starań, aby zarówno Państwo, jak i Państwa stażyści odnieśli z niego
jak najwięcej korzyści.

Informacje o  projekcie:
tel.: 12 629 85 14, e-mail: Kinga.Dumnicka@firr.org.pl


loga_fir

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie