2014-05-05

Szkolenie "Ewaluacja działań w obszarze pomocy i integracji społecznej"

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu ewaluacji, organizowanym w ramach projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej”!

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa małopolskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli:

  1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  2. jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.,
  3. organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., działających w sferze pomocy i integracji społecznej,
  4. jednostek zatrudnienia socjalnego,
  5. zakładów aktywności zawodowej,
  6. warsztatów terapii zajęciowej,
  7. i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).
Uczestnikami szkolenia nie mogą być osoby, które brały udział w szkoleniach „Ewaluacja działań w obszarze pomocy i integracji społecznej”, zrealizowanych w ramach projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Etap I” w 2010 i w 2013 roku, powodowałoby to podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Szkolenie (poziom podstawowy) obejmuje zajęcia teoretyczne oraz warsztaty praktyczne. Jego celem jest dostarczenie wiedzy teoretycznej z zakresu ewaluacji, a także praktycznych umiejętności dotyczących projektowania ewaluacji oraz zlecania przeprowadzenia ewaluacji podmiotom zewnętrznym. Szkolenie trwa trzy dni (łącznie 24 godz. dydaktyczne), w tym 2 dni zajęć teoretycznych i 1 dzień warsztatów.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym wyżywienie i zakwaterowanie. Koszty finansowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu). Szkolenie odbędzie się w Krakowie, w terminie: 2 – 4 czerwca 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia, zasadami rekrutacji uczestników na szkolenie oraz dokumentami aplikacyjnymi, które dostępne są na stronie www Obserwatorium.Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie