2014-05-20

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - organizacja Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 542/14 z dnia 20 maja 2014 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Do otwartego konkursu wpłynęła 1 oferta.

Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił dofinansować zadanie na łączną kwotę 82 995 zł. (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 542/14 z dnia 20 maja 2014 r.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie