2018-03-21

Otwarty konkurs ofert w ramach II edycji BO WM

W dniu 20 marca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 - 2019 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

W ramach konkursu przewiduje się wspieranie wieloletniego przedsięwzięcia pn. Aktywne społeczeństwo obejmującego następujące działania: propagowanie różnych form aktywności rodzin, dzieci i osób starszych; organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dzieci i rodzin; rozwijanie integracji międzypokoleniowej.


Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadania wybranego w ramach konkursu w latach 2018 – 2019 środki finansowe do kwoty ogółem 313 987 zł, w tym w 2018 r. 204 517 zł i w 2019 r. 109 470 zł. Wyboru ofert dokona Zarząd Województwa Małopolskiego.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 13 kwietnia 2018r. do godz. 16.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie ul.Piastowska 32, 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter)

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”.

Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).


Samorząd Województwa Małopolskiego w 2017 r. przyznał dofinansowanie na realizację 27 zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 577 950 zł.


Do pobrania:
- Uchwała ZWM
- Regulamin konkursu
- Wzór oferty
- Wzór umowy
- Sprawozdanie z wykonania zadania


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie