2006-10-11

PRZEMOC WOBEC DZIECKA - STRATEGIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Rozpoczął się cykl trzydniowych szkoleń i warsztatów z zakresu przemocy wobec dziecka. Oferta skierowana jest do koordynatorów powiatowych i liderów gminnych programu "Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji - interwencje w przemocy domowej".

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie organizuje trzydniowy cykl szkoleniowo-warsztatowy „Przemoc wobec dziecka – strategie interwencji kryzysowej”, skierowany do koordynatorów powiatowych i liderów gminnych programu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – interwencje w przemocy domowej”. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy nt. przemocy wobec dziecka, doskonalenie umiejętności pomocowych oraz współpracy na rzecz zapobiegania i zwalczania problemu krzywdzenia dzieci.
 
 
PLAN CYKLU SZKOLENIOWO-WARSZTATOWEGO
„PRZEMOC WOBEC DZIECKA – STRATEGIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ”
 
SPOTKANIE PIERWSZE

 

1. Czy maltretowanie dzieci jest zjawiskiem nowym? – perspektywa historyczna

 • pytania wstępne
 • wprowadzenie
 • czym jest maltretowanie dzieci? – próba typologii.
2. Złe traktowanie dzieci
A.  Rodzaje złego traktowania
 • fizyczne znęcanie się nad dzieci
 • fizyczne opuszczenie lub zaniedbanie
 • wykorzystanie seksualne
 • maltretowanie emocjonalne
 • porzucenie emocjonalne
 • maltretowanie prenatalne
 • wykorzystywanie w pracy
 • żebractwo wśród dzieci
 • sydrom Munchausena 
3. Inny typy maltretowania
 • maltretowanie instytucjonalne w placówkach opieki, w szkolnictwie, w służbie zdrowia,
  w wymiarze sprawiedliwości
Formy pracy: wykłady, warsztaty, praca indywidualna nad urazami z dzieciństwa
 
SPOTKANIE DRUGIE
 
1. Dlaczego dorośli stosują przemoc wobec dzieci?
 • dlaczego dochodzi do przemocy?
2. Jak wyjaśnić istnienie przemocy wobec dzieci?
wyjaśnienie psychiatryczne
wyjaśnienie psychologiczne
wyjaśnienie  socjologiczne
3. Czynniki ryzyka
 • czynniki indywidualne (cechy rodziców i dzieci)
 • czynniki rodzinne
 • czynniki środowiskowe
 • czynniki społeczno-kulturowe
4. Konsekwencja maltretowania w dzieciństwie
 • niektóre postawy dzieci maltretowanych
 • postawy dorosłych, którzy byli maltretowani w dzieciństwie
 • czy i jak można przezwyciężyć przeszłość naznaczoną przemocą?
Formy pracy: wykłady warsztaty, film
 
SPOTKANIE TRZECIE
 
1. Co można zrobić, aby zapobiegać maltretowaniu i jak pomóc dziecku w sytuacji ryzyka społeczno-rodzinnego?
a. pomoc dziecku w jego środowisku
 • środki pomocy ogólnej i szczegółowej
 • ekonomiczna pomoc rodzinie
 • pomoc udzielana w domu
b. pomoc dziecku wymagająca oddzielenia go od rodziny
 • rodzina zastępcza
 • adopcja
c. pomoc dziecku wymagająca umieszczenia go w placówce opiekuńczej
2. Jak pomagać by nie ranić?
 • etyczne zasady pomagania
 • ABC  dobrego pomagacza
3. Praca z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie
 • formy pomocy
Formy pracy: wykłady, warsztaty, praca z lalkami anatomicznymi.

 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie