2007-06-04

Studia Podyplomowe "Praca socjalna z rodziną"

Studia organizowane są przez Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie (ul. Kopernika 26) przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie  
Adresaci studiów:
Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zawodowych (licencjackich) pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych oraz kierunku nauki o rodzinie, które pragną uzyskać specjalistyczne kwalifikacje do pracy z rodziną w zakresie działań socjalnych, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych i terapeutycznych  w instytucjach zajmujących się pomocą społeczną i pracą socjalną, placówkach opiekuńczo – wychowawczych i organizacjach pozarządowych.
 
Cel studiów:
 1. Pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu cech i sposobów funkcjonowania rodziny, rozumienia systemowego ujęcia rodziny, diagnozowania, strategii wspierania i pomocy środowisku rodzinnemu oraz sposobów pracy, jak również profilaktyki problemów współczesnej rodziny.
 2. Zdobywanie i doskonalenie umiejętności pedagogiczno – psychologicznych umożliwiających:
 • diagnozowanie aktualnej sytuacji, potrzeb i zasobów środowiska rodzinnego; dostrzeżenie i rozumienie procesów rozwojowych zachodzących w rodzinie, dostrzeżenie zaburzeń rodzinnych, rozpoznanie przyczyn i profilaktykę;
 • funkcjonowanie w roli osoby pomagającej rodzinie w osiąganiu i utrzymaniu pełni możliwości fizycznych, psychicznych, społecznych w środowisku zamieszkania i pracy;
 • nawiązywanie kontaktu  i współdziałanie z klientem w kierunku znalezienia rozwiązania dla określonego problemu;
 • wspieranie i pracę terapeutyczną z rodziną oraz podejmowanie działań zapobiegających patologii i dysfunkcjonalności w rodzinie;
 • wzmocnienie kierunków reformy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.
 • Rozwój osobisty oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 
Czas trwania i zajęcia:       
Studia trwają trzy semestry: 350 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, warsztaty, ćwiczenia, seminaria).
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie dwudniowych zjazdów (wtorek, środa) jeden lub dwa razy w miesiącu, w godzinach od 8.30 do 16.00. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się we wrześniu każdego roku akademickiego.
 
Terminy zjazdów w I semestrze roku akademickiego 2007/2008: 18.09, 19.09, 28.09, 29.09, 09.10, 10.10, 23.10, 24.10, 06.11,07.11, 04.12, 05.12, 22.01, 23.01, 29.01, 30.01.
Uczelnia zastrzega sobie prawo wprowadzenia ewentualnych zmian dotyczących terminów i czasu trwania zjazdów.
 
 
Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:
Pedagogika rodziny, Psychologia małżeństwa i rodziny, Psychologia rozwoju człowieka i biegu życia, Psychologia kliniczna, Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, Systemy pomocy społecznej, Kontrakt socjalny, Tworzenie programów i strategii, Metody i formy pracy socjalnej i opiekuńczej, Praca z rodziną z problemem zaburzeń psychicznych, Praca z bezrobotnym oraz jego rodziną, Praca z rodziną z problemem uzależnienia, Praca z rodziną wieloproblemową, Praca z rodziną z problemem niepełnosprawności, Praca z rodziną zastępczą, Praca z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w placówce, Przemoc w rodzinie – rozpoznanie i pomoc, Formy pracy profilaktycznej i terapeutycznej z rodziną: Konferencja Grupy Rodzinnej, Formy pracy profilaktycznej i terapeutycznej z rodziną: Podejście skoncentrowane na rozwiązywaniu problemu, Podstawy interwencji kryzysowej, Socjoterapia, Elementy prawa rodzinnego, opiekuńczego i cywilnego, Komunikacja interpersonalna, Trening umiejętności interpersonalnych, Mediacje rodzinne, Psychiatria dzieci i młodzieży, Diagnozowanie środowiska rodzinnego, Organizacja zastępczego środowiska rodzinnego, Proces usamodzielniania się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Opieka postpenitencjarna i readaptacja społeczna, Współpraca międzyresortowa, Metody samokształcenia, Seminarium dyplomowe.
 
 
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich zajęć oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.
 
Koszt:
1500zł  za semestr.
 
Rekrutacja:
Wymagane dokumenty:
 • podanie (druk dostępny na stronie internetowej „Ignatianum” lub w Sekretariacie Studiów Podyplomowych);
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego oraz kserokopia oryginału;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • 2 zdjęcia.
Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie kompletu dokumentów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych „Ignatianum” p. 101 (ul. Kopernika 26, tel. 012 6293417)  w godz. 10.00 – 14.00 od wtorku do soboty do dnia 31.08.2007 roku. W dniach od 30.07.2007 do 19.08.2007 roku uczelnia jest nieczynna.
Ogłoszenie wyników rekrutacji dnia: 07.09. 2007 roku.
Warunkiem rozpoczęcia studiów jest zebranie odpowiedniej grupy uczestników.
 
Kierownik Studiów:
Dr Anna Błasiak
tel. 012 6293418
e – mail: pedagogika@ignatianum.edu.pl 
 
 
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie