2007-12-27

Małopolska Konferencja Przeciwko Przemocy w Rodzinie

29 listopada br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, zorganizował wojewódzką konferencję dotyczącą problemu przemocy w rodzinie.
Małopolska Konferencja Przeciwko Przemocy w Rodzinie
 
            29 listopada br, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się konferencja poświęcona problemowi przemocy w rodzinie,  skierowana do instytucji pomocy społecznej, policji i prokuratur. Przedsięwzięcie to, już po raz czwarty, zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.
            Konferencja stanowiła kontynuację cyklicznych spotkań służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zgodnie z tradycją zapoczątkowaną w 2001 roku, co dwa lata w Małopolsce ROPS i KWP organizują seminaria poświęcone prezentacji działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy, realizowanych w województwie oraz dyskusji nad problemem przemocy.
            Podjęta inicjatywa wpisała się w realizację zadań zawartych w Ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Rządowym Programie Ograniczania Przestępczości
i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” oraz Małopolskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
            Konferencja służyła omówieniu stanu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, zarówno w skali ogólnopolskiej jak i na poziomie lokalnym, prezentacji obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych,
a także procedury „Niebieskie Karty”.
            Spotkanie otworzyli Małopolski Komendant Wojewódzki mł. insp. Andrzej Rokita oraz Z-ca Dyrektora ROPS Beata Trybocka-Żabik. Gospodarze konferencji przywitali uczestników oraz prelegentów, pokreślili znaczenie podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy oraz wagę współpracy służb.
 
 
            W pierwszej części spotkania rozważano problemy związane
z przeciwdziałaniem przemocy domowej z perspektywy ogólnokrajowej, prezentując kontekst zjawiska, procedury interwencji oraz obowiązujące regulacje prawne.
            Pani Katarzyna Łukowska – Z-ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych omówiła związek pomiędzy stosowaniem przemocy a nadużywaniem alkoholu oraz działania podejmowane przez PARPA
w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
            Prokurator Jarosław Polanowski, specjalista do spraw prawnych
w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, przedstawił możliwości wykorzystania Niebieskiej Karty jako materiału dowodowego w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie. Odniósł się również do szerszego kontekstu prawnego, wskazując uczestnikom spotkania możliwości stosowania instrumentów zapobiegawczych i probacyjnych, przewidzianych przez prawo.
            Niebieska Karta, zarówno policyjna, jak i pomocy społecznej jest skutecznym narzędziem rejestrowania problemu przemocy, inicjującym działania w tym zakresie. W związku z potrzebą szerszego zaangażowania pomocy społecznej oraz innych służb w realizację powyższej procedury, Pani Katarzyna Michalska z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprezentowała rolę i zadania procedury oraz wytyczne do jej realizacji.
            Dyskusja nad problemem przemocy domowej wymagała uwzględnienia
w szczególności sytuacji dziecka będącego ofiarą przemocy i przysługujących mu praw, w tym prawa do odszkodowania. Temat ten przybliżył zebranym specjalistom kom. Dariusz Romański z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
 
W drugiej części konferencji skoncentrowano się nad możliwościami
i uwarunkowaniami podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy na poziomie lokalnym oraz zaprezentowano inicjatywy realizowane przez województwo, a także wybrane powiaty i gminy.
Skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga ścisłej współpracy instytucji i organizacji. Model i efekty współdziałania służb na poziomie wojewódzkim przedstawiła Pani kom. Izabela Dobkowska z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Pani Małgorzata Głuszak z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat, działania na rzecz zapobiegania
i zwalczania przemocy w rodzinie, podejmowane w województwie małopolskim, uległy znacznej intensyfikacji, pojawiło się wiele nowych możliwości oddziaływania wobec problemu przemocy. W ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Małopolsce utworzono 3 Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy. Rolę i zadania tej instytucji w systemie przedstawił Pan Jerzy Szczepaniec – Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy.
 
         W związku z tworzeniem i rozwijaniem w gminach i powiatach województwa małopolskiego lokalnych systemów zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, opartych o działanie interdyscyplinarnych zespołów specjalistów, zaprezentowano rozwiązania przyjęte i praktykowane w jednej z gmin powiatu krakowskiego ziemskiego. Pan Stanisław Myjak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie omówił zasady i rezultaty działania gminnego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
            W trakcie konferencji, zaprezentowano również lokalny system zapobiegania
i zwalczania przemocy domowej, funkcjonujący w powiecie gorlickim. st. asp. Daniel Myśliwy z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach przedstawił model działania lokalnej koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz doświadczenia
w zakresie współpracy służb.
            Dziękując za interesujące prelekcje i prezentacje, organizatorzy zaprosili uczestników konferencji do otwartej dyskusji nad problemem przemocy w rodzinie oraz możliwościami doskonalenia współpracy na rzecz poszukiwania skuteczniejszych rozwiązań ograniczania problemu i eliminacji skutków przemocy domowej. Osoby zabierające głos w dyskusji podkreślały jednogłośnie znaczenie lokalnych zespołów interdyscyplinarnych, jako efektywnej metody zapobiegania
i zwalczania przemocy w rodzinie. Podnoszono też konieczność włączenia do współpracy wszystkich służb stykających się z problemem przemocy domowej.
            Zamykając konferencję, organizatorzy podziękowali uczestnikom za zainteresowanie i zaangażowanie w działania na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.
            Zakres działań podejmowanych w województwie małopolskim oraz opinia jednego z wiodących województw w zakresie walki z problemem przemocy stanowią powód do satysfakcji, ale też dobry punkt wyjścia do dalszych działań – bo dużo jest jeszcze do zrobienia…
 
 
 
Małgorzata Głuszak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
kom. Izabela Dobkowska
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie