2009-09-18

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENT/INSPEKTOR DS. KADR I PŁAC - 1 ETAT, NR REF. ROPS/110-10/09

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

Informujemy, iż nabór na stanowisko referent/inspektor ds. kadr i płac Nr ref. ROPS/110-10/09 nie został rozstrzygnięty. Kandydaci ubiegający się o ww. stanowisko nie posiadali predyspozycji i umiejętności gwarantujących prawidłowe wykonanie obowiązków.

 

__________
14.09.2009 r.

TERMIN TESTU KWALIFIKACYJNEGO I ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ


Test kwalifikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko:
referent/inspektor ds. kadr i płac (nr ref.: ROPS/110-10/09) odbędzie się 16.10.2009r. o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, sala nr 16, p. II.
 
Z kandydatami, spełniającymi wymagania formalne skontaktujemy się drogą elektroniczną lub w razie braku adresu email, telefonicznie.
 

 

 

_______________

18 września 2009 r.

 

Stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. kadr i płac - składanie ofert do dnia 30.09.2009 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

 1. Wymagania niezbędne:

   
 • Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) dla stanowisk urzędniczych,

 • wykształcenie minimum średnie,

 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku ds. kadr,

 • umiejętność obsługi programu kadrowego CDN Optima Plus,

 • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office), a szczególnie MS Excel.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych określonych w lit. a, b i c nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 1. Wymagania dodatkowe:

 • praktyczna, bardzo dobra znajomość przepisów z obszaru polityki kadrowej i płacowej, w szczególności kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego i innych aktów prawnych związanych z prawem pracy w administracji publicznej;

 • praktyczna umiejętność wykonywania czynności z zakresu kompleksowej obsługi kadrowej;

 • preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku d/s kadr w administracji publicznej;

 • mile widziane wykształcenie wyższe (preferowane: administracja, ekonomia, prawo),

 • mile widziany ukończony kurs kadrowo-płacowy

INNE:
 • umiejętność podejmowania decyzji i koordynowania działań;

 • umiejętność pracy pod presją czasu;

 • sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość;

 • poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • kreatywność;

 • komunikatywność.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów i rozmów kwalifikacyjnych.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie obsługi kadrowej, w tym między innymi:

 • zawieranie, przedłużanie i rozwiązywanie umów o pracę;

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych;

 • prowadzenie korespondencji wynikającej ze stosunku pracy;

 • rozliczanie urlopów wypoczynkowych;

 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązującego regulaminu wynagradzania oraz pracy;

 • prowadzenie spraw związanych z obowiązkowymi świadczeniami zdrowotnymi;

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy.

2. Prowadzenie spraw kadrowych związanych z wynagrodzeniami pracowników w tym: naliczaniem płac, nagród, dodatków do wynagrodzeń;
3. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej;
4. Dokonywanie analiz dla potrzeb polityki kadrowej, w tym źródeł finansowania;
5. Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych właściwych dla realizowanego zakresu zadań oraz propozycji obowiązujących procedur pracy oraz dokonywanie okresowego przeglądu obowiązujących procedur pod kątem ich aktualizacji;

7. Obsługa innych procesów zarządzania zasobami ludzkimi.

 1. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

 • list motywacyjny,

 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 30.09.2009 r.
  Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


 1. Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów::

 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do testów i rozmów kwalifikacyjnych,

 • selekcji merytorycznej – test, rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani listownie oraz drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca
w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.

 1. Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie