Załaduj kalendarz

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji dostępności

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.rops.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

· Zamieszczane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego. Dodanie opisu alternatywnego nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

· Niektóre zamieszczane nagrania nie posiadają napisów. Zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ROPS.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktową jest Pani Roksana Mirek, e-mail: rmirek@rops.krakow.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 124220636 wew. 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki w Krakowie znajduje się w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32

Przed progiem drzwi wejściowych zamontowana jest rampa dla wózków inwalidzkich. Po wejściu do budynku znajdują się kolejne drzwi prowadzące do holu. Po lewej stronie drzwi prowadzących do holu znajduje się przycisk przywołujący.

Budynek jest trzypiętrowy. W budynku nie ma windy. Parter budynku dostosowany jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Na parkingu nie zostało wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Siedziba Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego znajduje się w Nowym Sączu przy ul. Podhalańskiej 18

Pomieszczenia biurowe MOA znajdują się na I piętrze budynku.

Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

W budynku nie ma windy.

Na parkingu nie zostało wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl