Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Efekty uzyskane w ramach projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych


•    Projekt pilotażowy realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

•    Okres realizacji: 01.08.2016- 31.07.2019

•    Cel projektu: Wzrost jakości i skuteczności usług opiekuńczych realizowanych na rzecz osób zależnych w środowisku lokalnym. Cel projektu został osiągnięty poprzez wypracowanie i przetestowanie 42 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych, z których 9 jest upowszechnianych na szeroką skalę.

•    Innowacje społeczne były wspierane poprzez udzielanie grantu (średnia wartość udzielonych grantów 44 tysiące złotych) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

•    Grupa docelowa: osoby zależne i ich opiekunowie (osoby starsze wymagające zapewnienia opieki w miejscu ich zamieszkania oraz osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby niepełnosprawne wymagające usług opiekuńczo-asystenckich, wsparcia asystenckiego przy uczestniczeniu w życiu społecznym i obywatelskim).

•    O granty mogły ubiegać się osoby i podmioty oraz grupy nieformalne mające pomysł na innowacyjne rozwiązania wspierające usługi opiekuńcze.

•    Wśród naszych grantobiorców znaleźli się: podmioty publiczne (5), osoby fizyczne (13) oraz grupy nieformalne (2), przedstawiciele trzeciego sektora (16), przedstawiciele biznesu (2) oraz uczelnie (4).

•    W testach innowacji wzięło udział ponad 300 osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

W ramach Inkubatora:

•    Na etapie diagnozy lokalnego środowiska odbyło się 5 seminariów w subregionach.

•    Odbyły się IV nabory w ramach Konkursu na innowacje społeczne.

•    Pozyskano 103 wnioski z innowacyjnymi pomysłami.

•    Do testu przystąpiły 42 innowacje. Test zakończyło 39 rozwiązań z czego 9 zostało rekomendowanych do upowszechnienia w skali kraju przez składającą się z ekspertów i przedstawicieli środowiska osób zależnych Radę Innowacji Społecznych.

•    Odbyło się 5 spotkań upowszechniających na terenie kraju: Warszawa 10-11 maja, Gdynia 24 maja, Chrzanów 5 czerwca, Częstochowa 18 czerwca, Poznań 30 lipca.

•    Realizację projektu zwieńczyła konferencja pn. „InnMałopolska – region innowacyjny społecznie”, która odbyła się 19 lipca w Krakowie.

WSPARCIE ROPS – rola inkubatora:

•    współpraca przy opracowaniu pomysłu innowacyjnego - spotkania przygotowujące do złożenia wniosku umożliwiły indywidualne omówienie pomysłu przed rozpoczęciem naboru – pozwoliły na zadanie szczegółowych pytań i doprecyzowanie warunków przystąpienia do konkursu; - przygotowanie specyfikacji innowacji – po uzyskaniu rekomendacji do sfinansowania pomysłu innowacyjnego, Innowatorzy wraz z pracownikami ROPS przygotowywali szczegółowy plan realizacji innowacji, poprzez ustalenie ostatecznego kształtu kosztorysu, wyznaczenie konkretnych mierników i efektów niezbędnych do rozliczenia grantu – umożliwiło to dokonanie korekt i modyfikacji podnoszących jakość realizowanej innowacji co jest szczególnie ważne w przypadku innowatorów niedoświadczonych, którzy pierwszy raz sięgają po środki publiczne, takich jak osoby fizyczne czy młode organizacje pozarządowe;

•    doradztwo prawne i finansowe - na każdym etapie uczestnictwa w konkursie grantowym, od naboru, poprzez aplikowanie, przygotowanie specyfikacji i realizację innowacji społecznej, można było skonsultować otoczenie prawne i finansowe pomysłu innowacyjnego;

•    grant na przetestowanie innowacji - średnia wartość 45 tysięcy złotych/maksymalna 100 tysięcy złotych– rozliczenie grantu realizowane było na podstawie ustalonych wspólnie z innowatorem mierników/ rezultatów (bez wglądu w dokumentacje finansową);

•    wsparcie Doradcy ds. innowacji - pobudzanie i wspieranie kreowania rozwiązań nowatorskich w zakresie działań objętych projektem – kontrola spełniania kryterium innowacyjności w zgłoszonych rozwiązaniach –> potrzeba + potencjał + kreatywność = INNOWACJA;

•    indywidualne wsparcie Opiekuna projektu – na etapie realizowania innowacji społecznej w ramach grantu, Innowator pozostaje w kontakcie z opiekunem swojej innowacji, który pomagał rozstrzygać kwestie budzące wątpliwość, kontaktował ze specjalistami w różnych, dotyczących realizacji innowacji obszarach – monitorował przebieg testowania pomysłu innowacyjnego na miejscu;

•    ewaluacja pozostaje po stronie ROPS – efekt odciążenia innowatorów, którzy koncentrują się na realizacji swoich pomysłów;

•    pośrednictwo w kontakcie z kluczowymi podmiotami lokalnymi – sieciowanie innowatorów i środowisk wspierających rozwój usług opiekuńczych i opiekuńczo-asystenckich;

•    punkt informacyjno – konsultacyjny – przez cały okres realizacji projektu można było zgłaszać się z pytaniami i wątpliwościami telefonicznie, mailowo i osobiście.

•    Idea inkubacji opiera się na mechanizmie regrantingu, a rozliczenia bazowało na osiągniętych efektach a nie dokumentach finansowych. 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl