Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Nabór na szkolenia i superwizję

NABÓR NA SZKOLENIE PN. „PRACA Z DZIECKIEM I RODZINĄ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO"

DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające

z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

„Praca z dzieckiem i rodziną w placówce wsparcia dziennego”

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Placówka wsparcia dziennego jako wsparcie w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny.

2. Budowanie systemu docierania do dzieci, młodzieży i rodzin wymagających objęcia oddziaływaniem PWD.

3. Praca z rodziną uczestnika PWD, w tym budowanie zaufania, pozyskiwanie informacji potrzebnych do diagnozy, doskonalenie kompetencji wychowawczych, wspieranie rodzin w sytuacjach kryzysowych – diagnoza, plan pracy.

4. Modele współpracy z rodzinami podopiecznych PWD (działania terapeutyczne, pedagogizacja, działania animacyjne), w tym działania angażujące społeczność lokalną.

5. Praca w oparciu o indywidualne plany wsparcia dziecka i rodziny – opracowywanie, monitoring oraz cykliczna ocena i modyfikacja, w tym prowadzenie dokumentacji.

6. Interdyscyplinarne podejście do pracy z rodziną uczestnika PWD.

7. Dobre praktyki – wymiana doświadczeń.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Prowadzący: Marzena Szczygielska

Wymiar szkolenia: trzydniowe szkolenie (24 godziny dydaktyczne)

Miejsce realizacji szkolenia: Hotel Jurajski, ul. Jurajska 2A, Modlnica

Planowana liczba grup szkoleniowych: 3

Planowana liczba uczestników: do 20 osób (łącznie maksymalnie 60 osób)

Organizator szkolenia zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkolenia – warunkiem skorzystania z noclegu jest podpisanie oświadczenia, iż uczestnik nie zamieszkuje w miejscowości w której odbywać się będzie szkolenie oraz nie ma możliwości dojazdu na szkolenie w ciągu trzech godzin przed godziną rozpoczęcia zajęć lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin po zakończeniu zajęć z zastosowaniem środków komunikacji publicznej (np. autobus, pociąg, lokalny przewoźnik).

Planowane terminy realizacji szkolenia*:

Grupa I: 20-22.07.2020 r. 11:00-18:30/ 8:30-17:45/ 8:30-13:30

Grupa II: 27-29.07.2020 r. 11:00-18:30/ 8:30-17:45/ 8:30-13:30

Grupa III: 03-05.08.2020 r. 11:00-18:30/ 8:30-17:45/ 8:30-13:30

*ROPS w Krakowie zastrzega sobie prawo do realizacji szkolenia w sytuacji zakwalifikowania na dany termin przynajmniej 8 osób.

ZASADA UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się Regulaminem zawierającym podstawowe warunki i zasady naboru oraz uczestnictwa w szkoleniach określającym:

• ogólne kryteria rekrutacji (§ 3 i § 4)

• specyficzne kryteria rekrutacji (§ 4 ust. 17 i 18), w których ustalono, iż:

- Kandydat należy do grupy docelowej, do której skierowane jest szkolenie (kryterium obligatoryjne);

- Adekwatność szkolenia do wykonywanych zadań wynikających z zakresu czynności/ zajmowanego stanowiska/pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby nabycia/ podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska/pełnionej funkcji (kryterium punktowane 0-8 pkt);

- Kandydat nie uczestniczył w żadnym szkoleniu o tematyce związanej z zadaniami wykonywanymi w związku z obecnie zajmowanym stanowiskiem/pełnioną funkcją (+2 pkt – kryterium nieobligatoryjne – premiujące);

- Kandydat nie uczestniczył w żadnym ze szkoleń w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” (+2 pkt – kryterium nieobligatoryjne – premiujące).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 3 lipca 2020 r. do godziny 12.00. O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. 12 422 06 36 wew. 36.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie są dostępne na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w wersji pdf.

2. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w wersji doc.

3. Wzór formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

4. Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie).

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl