Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Nabór na szkolenia i superwizję

NABÓR NA WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

(WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE)

dla

przedstawicieli systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające

z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

CEL WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

Celem działania będzie wzmocnienie psychiczne uczestników, profilaktyka stresu i bieżąca pomoc w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie związane z izolacją spowodowaną okresem wprowadzenia stanu epidemicznego.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Rodzaj wsparcia: indywidualne

Forma wsparcia: zdalna przy użyciu telefonu komórkowego lub on-line w czasie rzeczywistym (zgodnie z wyborem Uczestnika wsparcia). W przypadku korzystania ze wsparcia w trybie on-line w czasie rzeczywistym Uczestnik będzie miał zapewniony dostęp do narzędzia komunikacji – platformy internetowej.

Wymiar wsparcia: 2 godziny zegarowe na osobę (ilość godzin będzie ustalana indywidualnie i zależnie od liczby chętnych osób może ulec zmianie, do wyczerpania limitu wynoszącego 200 godzin zegarowych)

Liczba uczestników: ok. 100 osób

Okres realizacji: od lipca do 20 sierpnia 2020 roku

Terminy realizacji: od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem dni świątecznych), w godzinach od 8.00 do 20.00, w czasie ustalonym przez organizatora i uczestników wsparcia.

ZASADY UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa we wsparciu psychologicznym w projekcie jest spełnianie kryteriów uczestnictwa określonych w Regulaminie (§ 3 i § 4). Formularz kandydata będzie rozpatrywany pod względem formalnym, a o zakwalifikowaniu się będzie decydować kolejność zgłoszeń (rekrutacja na wsparcie psychologiczne nie będzie obejmować oceny merytorycznej).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do 14 sierpnia 2020 r. lub do wyczerpania dostępnej puli godzin wynoszącej 200 godzin zegarowych, przy założeniu limitu 2 godzin zegarowych przypadających na osobę. W przypadku dostępności większej ilości godzin limit przypadający na osobę może zostać zwiększony.

O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń (po spełnieniu określonych w Regulaminie kryteriów formalnych).

Osoby zakwalifikowane do udziału we wsparciu psychologicznym zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie, ze wskazaniem propozycji terminu, w jakim realizowane będzie wsparcie.


SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl.

W przypadku wypełnienia dostępnej puli godzin ROPS w Krakowie zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na wsparcie psychologiczne można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422 06 36 wew. 36.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie są dostępne na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w wersji .pdf

2.  Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w wersji .doc

3. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

4. Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie).Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl