Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Nabór na szkolenia i superwizję

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA SZKOLENIE PN."OKRESOWA OCENA DZIECKA UMIESZCZONEGO W PIECZY ZASTĘPCZEJ-PODEJŚCIE INTERDYSCYPLINARNE"

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

ogłasza

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA SZKOLENIE   

DLA

ASYSTENTÓW RODZINY, PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH, SŁUŻB WSPÓŁPRACUJĄCYCH, RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające

z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające

z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

„Okresowa ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej- podejście interdyscyplinarne.”

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Zakres kompetencji służb działających na rzecz dziecka i rodziny.
2. Współpraca interdyscyplinarna – założenia i cele.
3. Budowanie zespołów ds. okresowej oceny dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
4. Metodyka dokonywania oceny sytuacji dziecka – rola poszczególnych instytucji.
5. Dobre praktyki współpracy– wymiana doświadczeń.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Prowadzący: Beata Lutomska 

Terminy szkolenia: 28-29 lipca 2020 r. oraz 6-7 sierpnia 2020 r. 

Wymiar szkolenia: dwudniowe szkolenie (16 godzin dydaktycznych), I dzień: 11.00-18.20, II dzień: 8.00-14.40

Miejsce realizacji szkolenia: Hotel pod Kogutkiem w Krzywaczce 

Planowana liczba grup szkoleniowych: 2

Planowana liczba uczestników: do 20 osób 

Organizator szkolenia zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkolenia – warunkiem skorzystania z noclegu jest podpisanie oświadczenia, iż uczestnik nie zamieszkuje w miejscowości, w której będzie się odbywać szkolenie oraz nie ma możliwości dojazdu na szkolenie w ciągu trzech godzin przed godziną rozpoczęcia zajęć lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin po zakończeniu zajęć z zastosowaniem środków komunikacji publicznej (np. autobus, pociąg, lokalny przewoźnik). 

ZASADA UCZESTNICTWA

Nabór na powyższe szkolenie ma charakter uzupełniający – ma na celu zapewnienie pełnego składu grupy szkoleniowej. Zgodnie z § 4 ust. 27 Regulaminu, osoby, które już zgłosiły się na przedmiotowe szkolenie w terminach wcześniejszych, spełniały określone wymogi, ale nie zakwalifikowały się do udziału ze względu na ograniczoną ilość miejsc, mają zagwarantowane miejsce w danym szkoleniu. 

Nabór na pozostałe wolne miejsca będzie odbywał się zgodnie z opisanymi poniżej zasadami.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się Regulaminem zawierającym podstawowe warunki i zasady naboru oraz uczestnictwa w szkoleniach określającym: 

- ogólne kryteria rekrutacji (§ 3 i § 4)

- specyficzne kryteria rekrutacji (§ 4 ust. 17 i 18), w których ustalono, iż: 

a) Kandydat należy do grupy docelowej, do której skierowane jest szkolenie (kryterium obligatoryjne „0-1”)
b) Adekwatność szkolenia do wykonywanych zadań wynikających z (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali „0-8” pkt);
d) Kandydat nie uczestniczył w żadnym szkoleniu o tematyce związanej z zadaniami wykonywanymi w związku z obecnie zajmowanym stanowiskiem / pełnioną funkcją (+ 2 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące);
e) Kandydat nie uczestniczył w żadnym ze szkoleń w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” (+ 2 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące)
f) Kandydat jest pracownikiem ORPZ (+ 5 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące).

Jednocześnie informujemy, że ROPS w Krakowie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji szkolenia w sytuacji braku wystarczającej ilości zakwalifikowanych uczestników.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 23 lipca 2020 r. do godz. 14.00

O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.


SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie są dostępne na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

  1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wersji doc.
  2. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wersji pdf.
  3. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
  4. Oświadczenie uczestnika dotyczące zakwaterowania (wypełnia kandydat, który zamierza korzystać z zakwaterowania)
  5. Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie) 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl