Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Nabór na szkolenia i superwizję

NABÓR ZAKOŃCZONY: szkolenie pn. „Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego”

DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH - organizowane w subregionie nowosądeckim

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE DLA

RODZIN ZASTĘPCZYCH

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające
z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

„Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego”

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Dziecko i rodzina w świetle wybranych aktów prawnych – m.in. ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

2. Prawa i obowiązki rodziny zastępczej.

3. Wybrane przypadki w orzecznictwie w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

4. Współpraca interdyscyplinarna w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

5. Porady i konsultacje z zakresu prawa rodzinnego.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

- Szkolenie organizowane w subregionie krakowskim (1 grupa licząca maksymalnie 20 osób)

- Wymiar szkolenia: jednodniowe, w godzinach: 9:00 – 15:30 (8 godzin dydaktycznych)

- Forma organizacji: wykład i praca warsztatowa

- Rekrutacja uczestników na szkolenia jest prowadzona przez Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej w subregionie nowosądeckim.

-Termin i miejsce realizacji szkolenia w subregionie krakowskim: 16 października 2019 r., Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podhalańska 18.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 04 października 2019 r., do godziny 15:00.  

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl