Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Nabór na szkolenia i superwizję

NABÓR ZAKOŃCZONY - Szkolenie "Problematyka psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży"

DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH - organizowane w subregionach

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE DLA

RODZIN ZASTĘPCZYCH

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające

z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

"Problematyka psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży"

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przegląd teorii rozwojowych. 

 2. Poszczególne fazy rozwojowe w zakresie rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego. 

 3. Najczęstsze zaburzenia rozwojowe okresu dziecięcego. Jak rozpoznać u dziecka odchylenia od ramy rozwojowej. 

 4. Metody wspomagania w przypadku wystąpienia barier rozwojowych. 


1.     INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Szkolenie organizowane w subregionach: krakowskim, tarnowskim, południowym oraz zachodnim – łącznie 4 grupy (po jednej dla każdego subregionu).

Rekrutacja uczestników na szkolenia jest prowadzona przez Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej właściwych dla danego terenu.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl