Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Październik 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ukryj kalendarium

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Nabór na szkolenia i superwizję

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - SUPERWIZJA DLA ASYSTENTÓW RODZINY

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA CYKL GRUPOWEJ SUPERWIZJI DLA ASYSTENTÓW RODZINY,
WYKONUJĄCYCH ZADANIA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

CEL PROJEKTU

zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

UCZESTNICY SUPERWIZJI

O zakwalifikowanie do udziału w superwizji mogą ubiegać się asystenci rodziny, realizujący na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Minimalna liczba grup: 2.

Liczebność grupy: do 12 osób.

Wymiar superwizji dla grupy: min. 5 spotkań/sesji trwających 4 godz. 15 min.

Termin realizacji: kwiecień - listopad 2018 r.

Częstotliwość spotkań/sesji: średnio raz w miesiącu (nie częściej niż co 3 tygodnie).

Miejsce realizacji: Kraków lub inne (w przypadku zrekrutowania odpowiedniej grupy z danego obszaru).

KRYTERIA REKRUTACJI

Ogólne kryteria rekrutacji wskazane zostały w § 3 i § 4 Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

Zgodnie z § 4 ust. 16 i 17 Regulaminu ustala się dodatkowo następujące specyficzne kryteria rekrutacji dla niniejszego naboru:

- Kandydat wykonuje na obszarze woj. małopolskiego zadania asystenta rodziny wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (kryterium obligatoryjne „0-1”);

- Adekwatność superwizji do wykonywanych obowiązków służbowych (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby udziału w superwizji (kryterium punktowane w skali 0-8 pkt);

- Kandydat dotychczas nie uczestniczył w żadnej superwizji dla asystentów rodziny (w tym w żadnej superwizji realizowanej poza Projektem) (kryterium premiujące + 4 pkt);

- Kandydat uczestniczył w superwizji dla asystentów rodziny przed 2015 r. (kryterium premiujące + 2 pkt).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od dnia 20 marca 2018 r. do dnia 27 marca 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do ROPS).

Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w przypadku dostępności wolnych miejsc na superwizję, w szczególności
w sytuacji, gdy na superwizję nie mogą być zakwalifikowane osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na superwizję w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających
o 50% liczbę miejsc na superwizję.

Formularze zgłoszeniowe weryfikowane będą pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z kryteriami wynikającymi z „Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji…” , a także z niniejszej Informacji o naborze.

SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres:

szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

Możliwe jest również:

- przesłanie Formularza faksem na numer: (12) 422 06 36 wew. 44;

- przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków z dopiskiem: „Formularz zgłoszeniowy na grupową superwizję dla asystentów rodziny”;

- złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00).

UWAGA!

Osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w szkoleniach / superwizjach w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” są zobowiązane do wypełnienia cz. I-VII Formularza.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru na superwizję można uzyskać w biurze Projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro),

30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o Projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na superwizję dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl

w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w superwizji w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

3. Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie) niezbędna do prawidłowego wypełnienia pkt. 16 w cz. V Formularza (Aktualny status społeczny Kandydata).

4. Podstawowe informacje nt. superwizji dla asystentów rodziny.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl