Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Październik 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ukryj kalendarium

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Nabór na szkolenia i superwizję

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - Superwizja grupowa

DLA KARDY OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

ogłasza

NABÓR NA CYKL SUPERWIZJI GRUPOWEJ
DLA KARDY OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające

z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Liczba grup: 1

Liczebność grupy: do 12 osób.

Termin realizacji superwizji: lipiec – październik 2019, Kraków

Planowany termin realizacji pierwszego spotkania:

5 lipca 2019 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32.

Wymiar superwizji: 5 spotkań trwających 4 godz 15 min realizowane w godzinach od 8:15 do 12:30 oraz 12:45 do 17:00

Organizator szkolenia zapewnia przerwę kawową.

ZASADA UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się Regulaminem[1] zawierającym warunki i zasady naboru oraz uczestnictwa w szkoleniach określającym:

· ogólne kryteria rekrutacji (§ 3 i § 4)

· specyficzne kryteria rekrutacji (§ 4 ust. 16 i 17), w których ustalono, iż:

- Kandydat należy do grupy docelowej, do której skierowane jest superwizja (kryterium obligatoryjne „0-1”)

- Adekwatność superwizji do wykonywanych zadań wynikających z (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby udziału 

w superwizji (kryterium punktowane w skali „0-8” pkt);

- Kandydat nie uczestniczył w żadnym ze szkoleń w ramach projektu „Szkolenie 

i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” (+ 4 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące)

·


TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru
do dnia 10 czerwca 2019 r.
do godziny 15:00. O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na superwizję.


SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

Możliwe jest również:

- złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00;

 - przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – z dopiskiem: Dokumenty rekrutacyjne na szkolenie pt. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

- przesłanie Formularza faksem na numer: (12) 422 06 36 wew. 44.

-

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków,

e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie są dostępne na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

INFORMACJA O TRENERZE

Od 19 lat psychoterapeuta i interwent kryzysowy w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej.

Przez 20 lat /1995-2014/ konsultant i superwizor zespołu wychowawców PWD /świetlic i klubów młodzieżowych/ prowadzonych w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku.

Ponad 20 letni staż pracy trenerskiej i superwizyjnej.

Aktualnie prowadzi szkolenia i superwizje dla różnych grup zawodowych.

W obszarze pomocy społecznej superwizje dla jednostek pomocy społecznej, których zadaniem jest wspieranie osób i rodzin - pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników zespołów ds. pieczy zastępczej i ośrodków adopcyjnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowawców placówek wsparcia dziennego.

W obszarze przemocy szkolenia i superwizje dla zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Autor programów edukacyjnych i profilaktycznych: „Pomocna Dłoń”, „Chrońmy Młodość”, „Powstrzymać Przemoc”, Szansa w Aktywności”, „Młodzi Liderzy Społeczeństwa Obywatelskiego”.

Członek Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego /2 kadencje/.


DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

3. Podstawowe informacje nt. superwizji dla kadry ośrodków adopcyjnych.

4. Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie).[1] „Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl