Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Nabór na szkolenia i superwizję

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH


Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

w związku z realizacją Projektu 

pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr 

systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza 

NABÓR DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH


NA JEDNODNIOWE SZKOLENIA: 


- Szkolenie nr 1 pn. „Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS”

- Szkolenie nr 2 pn. „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami oraz diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z RAD (zespołem zaburzeń więzi)”


UWAGA!

Dana osoba może złożyć zgłoszenie na więcej niż jedno spośród szkoleń nr  1-2 .CEL PROJEKTU

zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

UCZESTNICY SZKOLEŃ

O zakwalifikowanie do udziału w szkoleniach w ramach niniejszego naboru może ubiegać się kadra ośrodków adopcyjnych realizująca na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Liczebność grupy szkoleniowej z danego tematu: max. 20 osób.

Liczba grup szkoleniowych z danego tematu: 1 grupa.

Wymiar szkolenia: 8 godzin. 

Planowany termin i miejsce realizacji szkoleń: 

- Szkolenie nr 1 pn. „Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS” – 5 grudnia 2018, Kraków

- Szkolenie nr 2 pn. „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami oraz diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z RAD (zespołem zaburzeń więzi)” – 7 grudnia 2018, KrakówKRYTERIA REKRUTACJI

Ogólne kryteria rekrutacji wskazane zostały w § 3 i § 4 Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

Zgodnie z § 4 ust. 16 i 17 Regulaminu ustala się dodatkowo następujące specyficzne kryteria rekrutacji dla niniejszego naboru:

- Kandydat należy do kadry ośrodków adopcyjnych (realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) i wykonuje obowiązki związane z bezpośrednim wsparciem wychowanków (kryterium obligatoryjne „0-1”);

- Adekwatność szkolenia do wykonywanych obowiązków służbowych (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali 0-8 pkt);


TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH 

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od dnia 26 listopada 2018 r. do dnia 

30 listopada 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do ROPS). 

Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w przypadku dostępności wolnych miejsc na dane szkolenie, w szczególności w sytuacji, gdy na szkolenie nie mogą być zakwalifikowane osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

Formularze zgłoszeniowe weryfikowane będą pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z kryteriami wynikającymi z „Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji…” , a także z niniejszej Informacji o naborze. 

SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

UWAGA! Osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w szkoleniach/superwizjach w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” są zobowiązane do wypełnienia cz. I-VII Formularza.

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres:
szkolenia-piecza@rops.krakow.plMożliwe jest również:

- złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00); 

- przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – z dopiskiem: „Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla ośrodków adopcyjnych”; 

- przesłanie Formularza faksem na numer: (12) 422 06 36 wew. 44.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru na szkolenia można uzyskać w biurze Projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36. 

Wszelkie informacje o Projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenia dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej";

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w szkoleniu w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie;

3. Materiał pomocniczy do wypełnienia pkt. 16 w cz. V Formularza (Aktualny status społeczny Kandydata) - Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie); 

4. Ramowy program szkolenia pn. Szkolenie nr 1 pn. „Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS”;

5. Ramowy program szkolenia pn. Szkolenie nr 2 pn. „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami oraz diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z RAD (zespołem zaburzeń więzi)”;


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl