Załaduj kalendarz

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Nabór na szkolenia i superwizję

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - SZKOLENIE pt. „Kształcenie kompetencji kluczowych oraz aktywne formy wsparcia dzieci i młodzieży” dla PRACOWNIKÓW PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją Projektu
pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA DWUDNIOWE STACJONARNE SZKOLENIE

pt. „Kształcenie kompetencji kluczowych oraz aktywne formy wsparcia

dzieci i młodzieży”

DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DZIAŁAJĄCYCH

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

CEL PROJEKTU

zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

UCZESTNICY SZKOLENIA

O zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu mogą ubiegać się pracownicy małopolskich placówek wsparcia dziennego rozumianych zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej), wykonujący obowiązki związane z bezpośrednim wsparciem wychowanków.

Liczba miejsc na szkoleniu: 20.

Wymiar szkolenia: 16 godzin (2 dni).

Planowany termin i miejsce realizacji szkolenia: kwiecień - czerwiec 2018 r., Kraków.

KRYTERIA REKRUTACJI

Ogólne kryteria rekrutacji wskazane zostały w § 3 i § 4 Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

Zgodnie z § 4 ust. 16 i 17 Regulaminu ustala się dodatkowo następujące specyficzne kryteria rekrutacji dla niniejszego naboru:

- Kandydat pracuje w placówce wsparcia dziennego rozumianej zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, działającej na terenie woj. małopolskiego i wykonuje obowiązki związane z bezpośrednim wsparciem wychowanków (kryterium obligatoryjne „0-1”);

- Adekwatność szkolenia do wykonywanych obowiązków służbowych (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali 0-8 pkt);

- Kandydat uczestniczył w szkoleniach dla PWD zrealizowanych w ramach Projektu w grudniu 2017 r., a z uzgodnionej z nim indywidualnej diagnozy potrzeb wynika, że tematyka szkolenia ma charakter:

     - „priorytetowy/kluczowy” (kryterium premiujące + 4 pkt)

     -„istotny, ale nie kluczowy” (kryterium premiujące + 2 pkt)

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od dnia 15 marca 2018 r. do dnia 22 marca 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do ROPS).

Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w przypadku dostępności wolnych miejsc na szkolenie, w szczególności w sytuacji, gdy na szkolenie nie mogą być zakwalifikowane osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.

Formularze zgłoszeniowe weryfikowane będą pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z kryteriami wynikającymi z „Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach…” oraz niniejszej Informacji o naborze.

SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

Możliwe jest również:

- przesłanie Formularza faksem na numer: (12) 422 06 36 wew. 44;

- przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków z dopiskiem: Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla PWD pt. „Kształcenie kompetencji kluczowych oraz aktywne formy wsparcia dzieci
i młodzieży”;

- złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00).

UWAGA! Osoby, które już uczestniczyły w szkoleniach w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, składają wyłącznie cz. I-IV Formularza (nie wypełniają pozostałych części Formularza).

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze Projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o Projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w szkoleniu w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

3. Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie) niezbędna do prawidłowego wypełnienia pkt. 16 w cz. V Formularza (Aktualny status społeczny kandydata).

4. Ramowy program szkolenia pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych oraz aktywne formy wsparcia dzieci i młodzieży”.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl