Załaduj kalendarz

Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej

Podstawa prawna: Uchwała nr 1614/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 31.12.2013 r. w sprawie powołania Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej (zmieniona uchwałą nr 767/15 ZWM z dnia 23 czerwca 2015 r).


Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej została powołana z uwagi na konieczność wzmocnienia pozycji małopolskich seniorów w życiu społecznym, stworzenia warunków do realizacji potrzeb i poprawy jakości życia oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć. Powołanie Rady jest kontynuacją działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego w zakresie polityki senioralnej, szczególnie aktywizacji i wzmacniania pozycji osób starszych. Rada jest organem opiniotwórczo-doradczym Zarządu Województwa Małopolskiego w obszarze problematyki osób starszych oraz solidarności międzypokoleniowej.

Kadencja Rady trwa 4 lata, a w jej skład wchodzą:

 1. przedstawiciel Zarządu Województwa Małopolskiego, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady,
 2. przedstawiciel Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego,
 3. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
 4. Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 5. przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 6. 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Małopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego,
 7. 5 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku reprezentujących subregiony województwa małopolskiego,
 8. 2 przedstawicieli środowiska naukowego województwa małopolskiego, wskazywanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
 9. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Geriatrii”.


Skład osobowy Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej został powołany Zarządzeniem nr 24/2014 Marszałka Województwa Małopolskiego z dn. 27.02.2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Małopolskiego Rady ds. Polityki Senioralnej, zmienionego Zarządzeniami nr 18/2015 Marszałka Województwa Małopolskiego z dn. 25.02.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2014 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2014 r., w sprawie powołania składu osobowego Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej oraz nr 66/2015 z dn. 3.07.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2014 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2014 r., w sprawie powołania składu osobowego Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.


Zadania Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej:

 • współtworzenie głównych kierunków polityki senioralnej w województwie małopolskim, z uwzględnieniem dokumentu Srebrna Gospodarka w Małopolsce. Program działań,
 • wspieranie rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku i działań mających na celu rozwój kształcenia ustawicznego adresowanego do osób 60+,
 • współpraca przy organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych,
 • wypracowanie propozycji rozwiązań na rzecz środowiska seniorów województwa małopolskiego,
 • proponowanie działań na rzecz integracji środowiska seniorów oraz wymiany i komunikacji międzypokoleniowej województwa małopolskiego.


Na forum Rady poruszane są między innymi takie kwestie z obszaru polityki senioralnej jak:

•    srebrna gospodarka,

•    zdrowie seniorów,

•    kształcenie ustawiczne,

•    bezpieczeństwo seniorów.


Udział w posiedzeniach Rady biorą zaproszeni goście, w tym Radni Województwa Małopolskiego, przedstawiciele organizacji senioralnych, policji, służby zdrowia. W planach jest spotkanie Rady z przedstawicielami gminnych rad seniorów z województwa małopolskiego.


Na posiedzeniach Rady podjęto takie cenne inicjatywy, jak:

 • uchwała popierająca ideę tworzenia Gminnych Rad Seniorów przekazana do jednostek samorządu terytorialnego,
 • badanie (przeprowadzone we wszystkich małopolskich gminach), którego celem była diagnoza funkcjonowania Gminnych Rad Seniorów w Małopolsce oraz możliwości powstania kolejnych, >>>Raport z badania GRS
 • rozpowszechnienie w Małopolsce informacji na temat programów profilaktycznych dostępnych dla seniorów.


Utworzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej jest spójne z działaniami podejmowanymi na szczeblu regionalnym i centralnym.

Relacja z VIII posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Relacja z VII posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Poltyki Senioralnej 

Relacja z VI posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Relacja z V posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Relacja z IV posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Relacja z III posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Relacja z II posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Relacja z I posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej


Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl