Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Opis
Raport z badania prowadzonego cyklicznie wśród jednostek pomocy społecznej w Małopolsce. W badaniu (obecnie pod nazwą "Aktywna integracja w Małopolsce") biorą udział ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów grodzkich. Celem badania jest rozpoznanie potrzeb oraz barier związanych z realizacją projektów systemowych pomocy społecznej Priorytetu VII PO KL Promocja integracji społecznej.
Spis treści

WPROWADZENIE

WNIOSKI

POZYTYWNE TENDENCJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PO KL ? WYBRANE OBSZARY

REKOMENDACJE

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA BADAŃ

CZĘŚĆ I

I. Wymogi merytoryczne i organizacyjne warunkujące uczestnictwo w projekcie systemowym w ramach Podziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL

II. Zakres realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL

  • Narzędzia realizacji projektu
  • Programy aktywności lokalnej
  • Programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
  • Instrumenty aktywnej integracji
  • Partnerstwa

III. Doświadczenia realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL

IV. Ocena i rekomendacje dla projektu szkoleniowego ROPS "Szkolenie i Doskonalenie Zawodowe Kadr Pomocy Społecznej"

CZĘŚĆ II    

I.    Programy celowe

II.    Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

III.    Specjalistyczne poradnictwo

IV.    Działania na rzecz osób mających trudności z integracją ze środowiskiem

V.    Współpraca z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań pomocy społecznej

VI.    Kadra pomocy społecznej

VII.    Środki finansowe na realizację zadań pomocy społecznej


Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl