Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Opis
Raport z badania, którego głównym celem było dostarczenie informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Szukano odpowiedzi na pytanie na ile ten problem znajduje odzwierciedlenie w opinii i deklaracjach mieszkańców regionu. Badanie zrealizowano techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców województwa Małopolskiego. Raport prezentuje analizę zebranego materiału, zawiera również rekomendacje do praktycznych działań, skierowane w szczególności do służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Spis treści

1.    WPROWADZENIE - INFORMACJE O BADANIU

1.1.    Cele badania i pytania badawcze

1.2.    Uzasadnienie realizacji badania    

1.3.    Realizacja badania - metodologia

1.4.    Charakterystyka badanej próby

2.    SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADANIA

2.1. Rozpoznanie wagi problemu przemocy w rodzinie i zasięgu tego zjawiska w Małopolsce

      2.1.1. Podsumowanie

2.2. Z jakiego typu przemocą spotykają się Małopolanie? Kto najczęściej doświadcza przemocy w rodzinie?

      2.2.1. Podsumowanie

2.3. Widzę - reaguję?

      2.3.1. Obojętność czy zaangażowanie? Opinie na temat konieczności reagowania na przemoc domową

      2.3.2. Deklaracje a rzeczywistość. Reagowanie na akty przemocy w rodzinie

      2.3.3. Podsumowanie

2.4. Poziom znajomości instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej

      2.4.1. Podsumowanie

2.5. Opinie dotyczące karania fizycznego dzieci

      2.5.1. Podsumowanie

3.    WYNIKI BADANIA - RÓŻNICE W PODREGIONACH

4.    REKOMENDACJE


Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl